Algemene voorwaarden

Algemeen
Grow coach is opgericht door coach Desiree Moerenhout (hierna: Desiree Moerenhout), is gevestigd in Oosteind en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70473064.
Desiree Moerenhout biedt begeleiding en coaching aan jeugdigen (vanaf 4 jaar) en hun ouders. Daarnaast geeft Desiree Moerenhout trainingen omtrent rouw en verlies aan ouders en aan professionelen.
Desiree Moerenhout is de bedenker en maker van Rouwbandjes. Sinds 15 oktober 2019 is Grow coach uitgebreid met verkoop van producten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Desiree Moerenhout en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders/ verzorgers (hierna: opdrachtgever) wordt naar deze algemene voorwaarden gewezen.

Tarieven en tot stand komen van de coaching overeenkomst
1) De tarieven genoemd in het voorstel/overeenkomst en op de tarievenlijst zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
2) Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de overeenkomst inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.
3) De genoemde tarieven in een voorstel zijn geldig tot de einddatum die vermeld staat op het voorstel/overeenkomst.
4) Prijzen genoemd op een voorstel/overeenkomst waarmee akkoord is gegaan gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5) De duur van een traject en of afspraken staan vermeld op trajectvoorstel/ overeenkomst of op de factuur.
6) De coaching overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
7) Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind.
De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. Desiree Moerenhout kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
8) Zonder ondertekening door beide gezaghebbende ouders van het trajectvoorstel /overeenkomst behoudt Desiree Moerenhout het recht om de begeleiding en coaching te annuleren of op te schorten.

Uitvoering van de overeenkomst
1) Desiree Moerenhout zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
2) Het kind/ jongere is de cliënt. Desiree Moerenhout werkt tijdens haar werkzaamheden als kindercoach in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
3) Desiree Moerenhout heeft een inspanningsplicht jegens de ouders/ verzorgers; nooit een resultaatverplichting.
4) Desiree Moerenhout kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan de ouders/ verzorgers in rekening brengen, indien de ouders/ verzorgers hier vooraf toestemming heeft verleend.
5) De ouders/ verzorgers draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Desiree Moerenhout aangeeft noodzakelijk zijn of waarvan de ouders/ verzorgers redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van traject, tijdig aan Desiree Moerenhout worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de traject benodigde gegevens niet tijdig aan Desiree Moerenhout zijn verstrekt, heeft Desiree Moerenhout het recht de uitvoering van de traject op te schorten en/ of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de ouders/ verzorgers.

Betaling
1) Facturering vindt plaats voor aanvang van het traject/ evenement.
2) Facturen dienen door de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking van het overeengekomen bedrag in het trajectvoorstel/ overeenkomst op een door Desiree Moerenhout aan te wijzen bankrekening. Of direct via I-deal.
3) Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
4) Indien Desiree Moerenhout haar vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.
5) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen het termijn van 8 dagen ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen het termijn van de herinnering (5 dagen) dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Desiree Moerenhout, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de consulten op te schorten dan wel de behandelovereenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.
6) Facturen dienen betaald te worden in één, twee (+7% administratiekosten) of drie (+10% administratiekosten) termijnen tenzij anders is overeengekomen.
7) Bij het voortijdig stopzetten van het traject heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van de betaalde overeenkomst. Openstaande niet voldane facturen dienen voldaan te worden voor de vervaldatum van de desbetreffende factuur.

Verplaatsen of annuleren van een afspraak
1) Tijdig verzetten de afspraak per e- mail of telefonisch is mogelijk. Bij verhindering kan een consult tot 24uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die op maandagochtend gepland zijn kunnen uiterlijk voorgaande vrijdagavond geannuleerd worden.
2) Bij annulering binnen 24uur worden de kosten voor de tijd die gereserveerd is in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3) Desiree Moerenhout behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Desiree Moerenhout het traject niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zal Desiree Moerenhout en de opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de opdrachtgever worden in dag geval geen kosten in rekening gebracht.
4) Indien de opdrachtgever het traject voortijdig wil beëindigen dient dit in overleg gedaan te worden met Desiree Moerenhout.

Vertrouwelijkheid en privacy
1) Desiree Moerenhout is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het traject van de ouders/ verzorgers, het kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.
2) Tenzij het kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Desiree Moerenhout en het kind ook richting de ouders/ verzorgers.
3) Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ouders/ verzorgers, het kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4) In afwijking van het gestelde in de hier bovengenoemde punten zal Desiree Moerenhout de geheimhouding verbreken:
a: Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Desiree Moerenhout gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken. Desiree Moerenhout is hiertoe ten alle tijden gerechtigd.
b: Verplichting tot informatie in het kader van een klacht- tuchtprocedure.
c: Bij kennis en vermoeden van een situatie die een acute en/ of ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid.
5) Ten behoeve van de coaching, kunnen foto’s, spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de consulten. Deze foto’s en opnamen blijven eigendom van Desiree Moerenhout en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier.

Aansprakelijkheid
1) De aansprakelijkheid van Desiree Moerenhout is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de ouders/ verzorgers in het kader van de behandelovereenkomst aan Desiree Moerenhout heeft betaald.
2) Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de ouders/ verzorgers met de schade en met Desiree Moerenhout als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
3) Indien Desiree Moerenhout een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de behandelovereenkomst inschakelt, dan is Desiree Moerenhout tegenover de ouders/ verzorgers niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Desiree Moerenhout een opdracht te geven, verlenen de ouders/ verzorgers aan Desiree Moerenhout de bevoegdheid om, als een door Desiree Moerenhout ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de ouders/ verzorgers te aanvaarden.
4) Desiree Moerenhout is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de ouders/ verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met Desiree Moerenhout. De ouders/ verzorgers zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

Overig
1) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.grow-coach.nl
2) Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie van algemene voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de behandelovereenkomst.
3) Desiree Moerenhout houdt een dossier bij voor eigen gebruik, in het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn.
4) In overleg met, of op verzoek van de ouders/ verzorgers van het kind, bezoekt Desiree Moerenhout de school of andere belanghebbenden voor observaties. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders/ verzorgers een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
5) Bij ondertekening van het trajectvoorstel/ overeenkomst geven de ouders/ verzorgers toestemming om hun persoonlijke gegevens te verwerken in de daarbij horende documenten. (AVG Verwerken Persoonsgegevens)
6) Bij ondertekening van het trajectvoorstel/ overeenkomst geven de ouders/ verzorgers aan akkoord te gaan met de laatst vastgestelde algemene voorwaarden.
7) Bij het plaatsen van een bestelling is deze pas definitief na betaling via factuur of I-deal.